Tørste

trong etter væske

«Eg høyrde hjelpelause røyster som ropte etter vatn. Det var vanskeleg å bestemma alder og kjønn på lika fordi til og med namneskilta var brunne.»   Kazuko SadamaruTørsteTeke frå The Observer den 24. juli 2005.
Opphavleg tekst:
«The first survivors came on a truck. All their clothes were tattered, they were bleeding all over and their skin was burst, swollen or peeled off. Their clothes stuck to the burns, so we used scissors [to cut them off]. They were writhing in agony, especially those who were burnt all over, and some even fell from their beds. I heard helpless voices, crying for water. It was difficult ro identify the bodies' ages and gender because even the name tags were burnt.»

Omsett: Dei første overlevande kom på ein lastebil. Alle kleda deira var i filler, dei blødde over heile seg og huda deira var sprengd, opphovna eller skala av. Kleda deira hang fast i brannsåra, så me brukte saks. Dei vrei seg i smerte, særleg dei som hadde brannsår over heile seg, nokre fall til og med utav sengene sine. Eg høyrde hjelpelause røyster som ropte etter vatn. Det var vanskeleg å bestemma alder og kjønn på lika fordi til og med namneskilta var brunne.


Informasjon
Opphav: Kazuko Sadamaru

Kjelde:The Observer (avis)
År: 2005
Periode: Andre verdskrigen
Kontekst: Sjukepleiaren Kazuko Sadamaru opplevde begge atombombene over Hiroshima og Nagasaki.

Stikkord
hjelpeløyse
offer
vatn
røyster
tørste
atombombene over Hiroshima og Nagasaki høyrsle
skader
«Eg høyrde hjelpelause røyster som ropte etter vatn. Det var vanskeleg å bestemma alder og kjønn på lika fordi til og med namneskilta var brunne.»
Teke frå Joh. 19,28 ved bibel.no og Jesu sju ord på krossen

Informasjon

Tillagt Jesus
Kjelde:Det nye testamentet (heilag bok)
Johannesevangeliet
Opphavleg mål: Nynorsk
Kontekst: Også denne utsegna viser til Salme 22. I følgje Johannesevangeliet sa Jesus dette for at orda i Salme 22,16 (Sal. 22,16) skulle bli oppfylte. For å slukke tørsten, fekk han eddikvin å drikke av ein svamp som soldatane heldt framom munnen hans, på ein isopstilk.

Stikkord
tørste
profetiar
Jesu sju ord på krossen
«Eg er tørst.»


«Eg er tørst.» (Tillagt Jesus)