Atombombene over Hiroshima og Nagasaki

Atomvåpen blei brukt mot menneske for første gong ved slutten av andre verdskrigen. Den første og siste atombomba brukt mot menneske blei sleppt over Hiroshima og Nagasaki den 6. og 9. august 1945.

Atomskya over Hiroshima.

Like etterpå

endre
Teke frå The Observer den 24. juli 2005.
Opphavleg tekst:
«My God, what have we done? If I live for 100 years, I'll never get these few minutes out of my mind.»

Informasjon
Opphav: Robert A. Lewis

Kjelde:The Observer (avis)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1945
Periode: Andre verdskrigen
Kontekst: Kaptein Bob Lewis var kopilot i Enola Gay, flyet som sleppte atombomba over Hiroshima. Han skreiv dette i loggen sin same dagen.

Stikkord
atombombene over Hiroshima og Nagasaki
minne
storhendingar
atomvåpen
hugs
Gud
«Gode Gud, kva har me gjort? Om eg lever i 100 år vil eg aldri bli kvitt desse augeblinka.»
 
FLyfoto av Nagasaki før og etter atombomba.


 

«Gode Gud, kva har me gjort? Om eg lever i 100 år vil eg aldri bli kvitt desse augeblinka.»   Robert A. LewisTeke frå The Observer den 24. juli 2005.
Opphavleg tekst:
«All those dead and wounded people. Arms and legs cut off. Stomachs split open and intestines hanging out. Heads split open and brains hanging out. Eyes had popped out and I could see the blood vessels still pulsing. I have never seen such a brutal thing.»

Informasjon
Opphav: Katsuji Yoshida

Kjelde:The Observer (avis)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 2005
Kontekst: Katsuji Yoshida opplevde atombomba i Nagasaki, 13 år gammal.

Stikkord
atombombene over Hiroshima og Nagasaki
katastrofar
skader
syn
offer
død
«Alle desse døde og såra menneska. Armar og bein var av. Magar hadde opna seg og innvolar hang ut. Hovud hadde opna seg og hjernar hang ut. Auge hadde sprutte ut og eg kunne sjå blodårer som fortsatt pulserte. Eg har aldri sett slikt eit fælsleg syn.»
 
14-årig atombombeoffer frå Nagasaki.


 

«Alle desse døde og såra menneska. Armar og bein var av. Magar hadde opna seg og innvolar hang ut. Hovud hadde opna seg og hjernar hang ut. Auge hadde sprutte ut og eg kunne sjå blodårer som fortsatt pulserte. Eg har aldri sett slikt eit fælsleg syn.»   Katsuji YoshidaTeke frå The Observer den 24. juli 2005.
Opphavleg tekst:
«The first survivors came on a truck. All their clothes were tattered, they were bleeding all over and their skin was burst, swollen or peeled off. Their clothes stuck to the burns, so we used scissors [to cut them off]. They were writhing in agony, especially those who were burnt all over, and some even fell from their beds. I heard helpless voices, crying for water. It was difficult ro identify the bodies' ages and gender because even the name tags were burnt.»

Omsett: Dei første overlevande kom på ein lastebil. Alle kleda deira var i filler, dei blødde over heile seg og huda deira var sprengd, opphovna eller skala av. Kleda deira hang fast i brannsåra, så me brukte saks. Dei vrei seg i smerte, særleg dei som hadde brannsår over heile seg, nokre fall til og med utav sengene sine. Eg høyrde hjelpelause røyster som ropte etter vatn. Det var vanskeleg å bestemma alder og kjønn på lika fordi til og med namneskilta var brunne.


Informasjon
Opphav: Kazuko Sadamaru

Kjelde:The Observer (avis)
År: 2005
Periode: Andre verdskrigen
Kontekst: Sjukepleiaren Kazuko Sadamaru opplevde begge atombombene over Hiroshima og Nagasaki.

Stikkord
hjelpeløyse
offer
vatn
røyster
tørste
atombombene over Hiroshima og Nagasaki høyrsle
skader
«Eg høyrde hjelpelause røyster som ropte etter vatn. Det var vanskeleg å bestemma alder og kjønn på lika fordi til og med namneskilta var brunne.»


 

«Eg høyrde hjelpelause røyster som ropte etter vatn. Det var vanskeleg å bestemma alder og kjønn på lika fordi til og med namneskilta var brunne.»   Kazuko SadamaruTeke frå The Observer den 24. juli 2005.
Opphavleg tekst:
«Usually Hell is something people only see, but I touched and smelled Hell. And I will take it to Heaven with me.»

Informasjon
Opphav: Masaaki Tanabe

Kjelde:The Observer (avis)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1945
Kontekst: Masaaki Tanabe kom tilbake til Hiroshima to dagar etter eksplosjonen og fann ut at han hadde mista mora, broren og heimen sin.

Stikkord
atombombene over Hiroshima og Nagasaki
minne
Himmelen
Helvete
opplevingar
«Som regel er Helvete noko folk bare ser, men eg rørte og lukta Helvete. Og eg vil ta det med meg til Himmelen.»
 
Kvinne med brannsår etter atombomba.


 

«Som regel er Helvete noko folk bare ser, men eg rørte og lukta Helvete. Og eg vil ta det med meg til Himmelen.»   Masaaki Tanabe


Maktpersonar

endre
Teke frå Sitatet er henta frå ibiblio.org og stod opphavleg i New York Times den 14. august 1945.
Opphavleg tekst:
«Moreover, the enemy has begun to employ a new and most cruel bomb, the power of which to do damage is, indeed, incalculable, taking the toll of many innocent lives. Should we continue to fight, it would not only result in an ultimate collapse and obliteration of the Japanese nation, but also it would lead to the total extinction of human civilization.»

Omsett: I tillegg har fienden byrja å bruka ei ny og forferdeleg bombe som er så sterk at skaden ho kan gjera ikkje kan målast, og som kan ta mange uskuldige liv. Skulle me fortsetja denne kampen ville det ikkje bare leia til øydeleggjing og utvisking av den japanske nasjonen, men også til utviskinga av all menneskeleg sivilisasjon.


Informasjon
Opphav: Hirohito av Japan

Kjelde:New York Times (avis)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1945
Periode: Andre verdskrigen
Kontekst: Frå talen keisar Hirohito av Japan heldt for å annonsera det japanske nederlaget i andre verdskrigen.

Stikkord
atombombene over Hiroshima og Nagasaki
katastrofar
krig
ende
andre verdskrigen
Japan
japansk historie
«Skulle me fortsetja denne kampen ville det ikkje bare leia til øydelegging og utvisking av den japanske nasjonen, men også til utviskinga av all menneskeleg sivilisasjon.»
 
Douglas MacArthur og Keisar Hirohito møtest i september 1945.


 

«Skulle me fortsetja denne kampen ville det ikkje bare leia til øydelegging og utvisking av den japanske nasjonen, men også til utviskinga av all menneskeleg sivilisasjon.»   Hirohito av JapanTeke frå The Observer den 24. juli 2005.
Opphavleg tekst:
«This is the greatest thing in history.»

Informasjon
Opphav: Harry S. Truman

Kjelde:The Observer (avis)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 1945
Kontekst: Truman var president i USA då landet sleppte atombombene over Japan og enda andre verdskrigen.

Stikkord
atombombene over Hiroshima og Nagasaki
historie
storhendingar
atomvåpen
andre verdskrigen
«Dette er det største som har hend i historia.»
 
Skjema over skaden gjort av ei atombombe.


 

«Dette er det største som har hend i historia.»   Harry S. Truman


Seinare

endre
Teke frå The Observer, 24. juli 2005.
Opphavleg tekst:
««A week later I suffered bleeding from the nose and purple spots appeared on my face. Later on I had problems with my womb and my ovaries had to be rempoved. My sister, Ryoko, became sick with an appendix problem. She couldn't go to hospital so it smelt badly and was going rotten. People thought it was a disease. She was 18 and a high-school student so she was too young to marry and all her friends left her. She lost hope. She committed suicide on the railway line.»
»

Informasjon
Opphav: Sakue Shimohira

Kjelde:The Observer (avis)
År: 2007
Kontekst: Sakue Shimohira mista mora, broren og den eldre syster si i Nagasaki. Ho var 10 år då bomba fall. Ryoko var 8.

Stikkord
sjukdom
håpløyse
sjølvmord
einsemd
atombombene over Hiroshima og Nagasaki
«Syster mi, Ryoko, blei sjuk med eit blindtarmsproblem. Ho kunne ikkje dra til sjukehuset så det lukta vondt og råtna. Folk trudde det var ein sjukdom. Ho var 18 og elev på den vidaregåande skulen så ho var for ung til å gifta seg og alle vennene forlet henne. Ho mista håpet. Ho tok livet av seg på jarnbanelinja.»


 

«Syster mi, Ryoko, blei sjuk med eit blindtarmsproblem. Ho kunne ikkje dra til sjukehuset så det lukta vondt og råtna. Folk trudde det var ein sjukdom. Ho var 18 og elev på den vidaregåande skulen så ho var for ung til å gifta seg og alle vennene forlet henne. Ho mista håpet. Ho tok livet av seg på jarnbanelinja.»   Sakue ShimohiraTeke frå The Observer den 24. juli 2005.
Opphavleg tekst:
«People in the mountains were hit by black rain and for years they came down with diarrhoea. This is what the atom bomb is: even when you think the worst is over, it comes back to haunt you.»

Informasjon
Opphav: Katsuji Yoshida

Kjelde:The Observer (avis)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 2005
Kontekst: Katsuji Yoshida, som var 13 i 1945, har budd heile livet sitt i Nagasaki.

Stikkord
atombombene over Hiroshima og Nagasaki
katastrofar
plager
diaré
regn
atomvåpen
Nagasaki
«Folka i fjella opplevde det svarte regnet og var plaga av diaré i årevis. Det er dette atombomba er: sjølv når du trur det verste er over, vil ho koma tilbake og plaga deg.»
 
Åsar i Nagasaki etter atombomba.


 

«Folka i fjella opplevde det svarte regnet og var plaga av diaré i årevis. Det er dette atombomba er: sjølv når du trur det verste er over, vil ho koma tilbake og plaga deg.»   Katsuji YoshidaTeke frå «Under aogiri-trærnes vinger» i Ny Tid, 03.08.2001
Opphavleg tekst:
«Far hadde lagd et trebein til meg og en dag tvang han meg til å bli med ham på jobben. Det var da jeg så aogiri-trærne utenfor bygningen. Før bomben pleide vi å sitte i skyggen av de fire trærne når vi hadde pauser. Ryktene etter krigen ville ha det til at ingenting kom til å kunne vokse i Hiroshima på 70 år. Men til min overraskelse så jeg at det vokste opp friske spirer fra de utbrente stammene til tre av trærne. Jeg tenkte med meg selv at dersom aogiri-trærne klarte å overleve og stå på egne bein, kunne jeg også klare det. Trærne ga meg styrke og energi til å ville leve.»

Informasjon
Opphav: Suzuko Numata

Kjelde:Ny Tid (avis)
Opphavleg mål: Engelsk
År: 2001
Kontekst: Suzuko Numata opplevde atomboma i Hiroshima og måtte amputera beinet ved hofta etter eksplosjonen. Ho hadde fleire operasjonar og var på sjukehuset i over eitt år.

Stikkord
atombombene over Hiroshima og Nagasaki
katastrofar
håp
tre
inspirasjon
amputasjon
atomvåpen
Hiroshima
«Eg tenkte med meg sjølv at dersom aogiri-trea klarte å overleva og stå på egne bein, kunne eg òg klara det.»
 
Plante råka av atombomba i Hiroshima.


 

«Eg tenkte med meg sjølv at dersom aogiri-trea klarte å overleva og stå på egne bein, kunne eg òg klara det.»   Suzuko Numata