Richard Phillips Feynman (1918-1988) var ein framtredande amerikansk fysikar og nobelprisvinnar.

Richard Feynman


Teke frå Engelsk Wikiquote som oppgjev No Ordinary Genius : The Illustrated Richard Feynman (1996) av Christopher Simon Sykes, s. 161.
Opphavleg tekst:
«Tell your son to stop trying to fill your head with science — for to fill your heart with love is enough.»

Informasjon
Opphav: Richard Feynman

Kjelde:Brev frå Richard Feynman til Mrs. Chown
År: 1981
Kontekst: Brevet blei skrive til Marcus Chown si mor etter at guten hadde sett eit program på BBC om Richard Feynman i 1981. Han skreiv til Feynman og ba han senda mor hans ei bursdagshelsing med håp om at dette kunne hjelpa han å forklara henne vitskaplege idear.

Sitatet er også velkjend under parafrasen:

Dear Mrs. Chown, Ignore your son's attempts to teach you physics. Physics isn't the most important thing. Love is. Best wishes, Richard Feynman.
Stikkord
vitskap
kjærleik
søner
mødrer
«Be sonen din stoppa å prøva å fylla hovudet ditt med vitskap — å fylla hjartet ditt med kjærleik er nok.»


«Be sonen din stoppa å prøva å fylla hovudet ditt med vitskap — å fylla hjartet ditt med kjærleik er nok.»Teke frå Engelsk Wikiquote som oppgav The Universe in a Nutshell av Stephen Hawking
Opphavleg tekst:
«What I cannot create, I do not understand.»

Informasjon
Opphav: Richard Feynman

Kjelde:The Universe in a Nutshell (bok)

År: 1988
Kontekst: Dette skal ha stått på tavla til Feynman då han døydde i 1988.
Sjå òg
Stikkord
skaping
forståing
«Det eg ikkje kan skape, kan eg ikkje forstå.»


«Det eg ikkje kan skape, kan eg ikkje forstå.»Teke frå Engelsk Wikiquote som oppgjev Superstrings : A Theory of Everything (1988) Edited av Paul C. W. Davies og Julian R. Brown ISBN 0521354625
Opphavleg tekst:
«God was invented to explain mystery. God is always invented to explain those things that you do not understand. Now, when you finally discover how something works, you get some laws which you're taking away from God; you don't need him anymore. But you need him for the other mysteries. So therefore you leave him to create the universe because we haven't figured that out yet; you need him for understanding those things which you don't believe the laws will explain, such as consciousness, or why you only live to a certain length of time — life and death — stuff like that. God is always associated with those things that you do not understand. Therefore I don't think that the laws can be considered to be like God because they have been figured out.»

Informasjon
Opphav: Richard Feynman
Sjå òg
Stikkord
ateisme
forklaring
Gud
mysterium
forståing
«Gud blei oppfunnen for å forklara mysterium. Gud blir alltid oppfunnen for å forklara det du ikkje forstår.»


«Gud blei oppfunnen for å forklara mysterium. Gud blir alltid oppfunnen for å forklara det du ikkje forstår.»Teke frå Engelsk Wikiquote som oppgav The relation of Physics to other sciences, Volume I, 3-10
Opphavleg tekst:
«A poet once said, "The whole universe is in a glass of wine." We will probably never know in what sense he meant that, for poets do not write to be understood. But it is true that if we look at a glass of wine closely enough we see the entire universe. There are the things of physics: the twisting liquid which evaporates depending on the wind and weather, the reflections in the glass, and our imagination adds the atoms. The glass is a distillation of the Earth's rocks, and in its composition we see the secrets of the universe's age, and the evolution of stars. What strange arrays of chemicals are in the wine? How did they come to be? There are the ferments, the enzymes, the substrates, and the products. There in wine is found the great generalization: all life is fermentation. Nobody can discover the chemistry of wine without discovering, as did Louis Pasteur, the cause of much disease. How vivid is the claret, pressing its existence into the consciousness that watches it! If our small minds, for some convenience, divide this glass of wine, this universe, into parts — physics, biology, geology, astronomy, psychology, and so on — remember that Nature does not know it! So let us put it all back together, not forgetting ultimately what it is for. Let it give us one more final pleasure: drink it and forget it all!»

Informasjon
Opphav: Richard Feynman

Kjelde:The relation of Physics to other sciences (bok)
År: 1964

Stikkord
dikting
universet
vin
allting
«Ein diktar sa ein gong ‘Heile universet er i eit glas vin’. Me vil truleg aldri vita kva han meinte med det, for diktarar skriv ikkje for å bli forstått. Men det er sant at om me ser nøye nok på eit glas vin, ser me heile universet.»


«Ein diktar sa ein gong ‘Heile universet er i eit glas vin’. Me vil truleg aldri vita kva han meinte med det, for diktarar skriv ikkje for å bli forstått. Men det er sant at om me ser nøye nok på eit glas vin, ser me heile universet.»Teke frå Engelsk Wikiquote som oppgav The Character of Physical Law (1965) Ch. 2
Opphavleg tekst:
«To those who do not know mathematics it is difficult to get across a real feeling as to the beauty, the deepest beauty, of nature ... If you want to learn about nature, to appreciate nature, it is necessary to understand the language that she speaks in.»

Informasjon
Opphav: Richard Feynman

Kjelde:The Character of Physical Law (bok)
År: 1965

Stikkord
natur
matematikk
venleik
«Til dei som ikkje forstår matematikk er det vanskeleg å formidle den riktige kjensla av venleiken, den djupe venleiken, av naturen ... Viss du vil lære om naturen, og verdsette naturen, er det naudsynt å forstå det språket han talar.»


«Til dei som ikkje forstår matematikk er det vanskeleg å formidle den riktige kjensla av venleiken, den djupe venleiken, av naturen ... Viss du vil lære om naturen, og verdsette naturen, er det naudsynt å forstå det språket han talar.»Teke frå Engelsk Wikiquote som oppgav Horizon på BBC ([1], [2])
Opphavleg tekst:
«I have approximate answers and possible beliefs in different degrees of certainty about different things, but I'm not absolutely sure of anything, and of many things I don't know anything about, but I don't have to know an answer. I don't feel frightened by not knowing things, by being lost in the mysterious universe without having any purpose which is the way it really is as far as I can tell possibly. It doesn't frighten me.»

Informasjon
Opphav: Richard Feynman

År: 1981

Stikkord
redsle
uvisse
gåter
svar
universet
«Eg ikkje vite svaret. Eg er ikkje redd for å ikkje vite ting, for å vere fortapt i det gåtefulle universet utan formål — slik er det jo, så vidt eg kan sjå, kanskje. Det skremmer meg ikkje.»


«Eg ikkje vite svaret. Eg er ikkje redd for å ikkje vite ting, for å vere fortapt i det gåtefulle universet utan formål — slik er det jo, så vidt eg kan sjå, kanskje. Det skremmer meg ikkje.»


Utan kjelde

endre
  • «Fysikk er som sex: Ja, det kan gi praktiske resultat, men det er ikkje derfor vi gjer det.»
  • «Mathematics is not real, but it feels real. Where is this place?»
  • «Dei same likningane har dei same løysingane.» (Dvs. når du har løst eit matematisk problem, kan du bruke løysinga i ein annan fysisk sammenheng. Feynman var god til å omforme eit problem til eit han kunne løyse.)
  • «Når du er i gang med å løyse eit problem, så la vere å uroe deg. Men etter du har løst problemet, då er det tid til å uro seg
  • «Det vidunderlige med vitskapen er at han er levande
  • «Alle fundamentale prosessar er reversible.»
  • «Kvar betyr det å forstå? ... Eg veit ikkje.»