«All makt i denne sal»   Johan SverdrupMaktOpphavleg tekst:
«... i det Øieblik, at al Magt og Kraft samles her i denne Sal til Afgjørelse af Samfundets høieste og vigtigste Anliggender, gaar der en stor Vækkelse ud over Landet.»

Informasjon
Opphav: Johan Sverdrup

Kjelde:Til Stortinget i høve Statsrådsaka i 1872 (tale)

År: 1872
Sjå òg
Stikkord
Stortinget
makt
vekking
parlamentarisme
politikk
«All makt i denne sal»
Teke frå § 49 i den norske Grunnlova. Wikikilden, Lovdata
Opphavleg tekst:
«Folket udøver den lovgivende Magt ved Storthinget, der bestaaer af 2 Afdelinger, et Lagthing og et Odelsthing.»Forkorta i 2007, då Odelstinget blei avskaffa:

«Folket udøver den lovgivende Magt ved Storthinget.»

Informasjon

Kjelde:Den norske grunnlova (lov)
Opphavleg mål: Dansk
År: 1814

Stikkord
Stortinget
makt
norsk politikk
demokrati
«Folket utøver den lovgjevande makta ved Stortinget.»


«Folket utøver den lovgjevande makta ved Stortinget.»Opphavleg tekst:

«Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men, even when they exercise influence and not authority: still more when you superadd the tendency or the certainty of corruption by authority. There is no worse heresy than that the office sanctifies the holder of it.»

Omsett: Makta plar å forderva, og fullstendig makt forderver fullstendig. Store menn er nesten alltid dårlege menn, sjølv når dei nytter innverknad og ikkje mynde: endå meir når du legg til tendensen eller vissheiten om forderving av autoritet.


Informasjon
Opphav: Lord Acton

Kjelde:Brev frå Lord Acton til Mandell Creighton
Opphavleg mål: Engelsk

År: 1887
Kontekst: Skrive 5. april 1887, publisert i Historical Essays and Studies (1907).
Variant: «Makt korrumperer. Total makt korrumperer totalt». «Makt og maktmisbruk», aftenposten.no
Seinare bruk

Sitatet er utbreidd på norsk i forma «Makt korrumperer» (ofte i denne kortversjonen, men også i den lengre versjonen gjeven her). Døme er «Hva er autoritet?» ved fagerhus.no og «Maktfordelingsprinsippet» ved statvoks.no (med feil opphav).

Stikkord
makt
forderving
korrupsjon
«Makt korrumperer, og absolutt makt korrumperer absolutt.»


«Makt korrumperer, og absolutt makt korrumperer absolutt.»   (brev frå Lord Acton til Mandell Creighton)Opphavleg tekst:
«We decide what is right. Never mind what the people think.»

Informasjon
Opphav: Lee Kuan Yew

Kjelde:The Straits Times, 20 April 1987 (avis)
År: 1987
Kontekst: Sitatet er ofte gjengjeve for å visa til den autoritære fortida til Singapore.

Stikkord
makt
diktatur
demokrati
Singapore
«Me bestemmer kva som er rett. Kva folk meiner har ikkje noko å seia.»


«Me bestemmer kva som er rett. Kva folk meiner har ikkje noko å seia.»   Lee Kuan YewOpphavleg tekst:

«When Britain first, at heaven's command,
Arose from out of the azure main,
This was the charter of the land,
And guardian angels sung this strain:
“Rule, Britannia, rule the waves;
Britons never will be slaves.”»

Omsett:
Då Britannia først, på himmelsk bod
steig opp frå asurblått hav
var dette loven for det land
ein engel song det av:
«Hersk, Britannia, hersk over hav
Britar skal aldri bli underlagd.»


Informasjon
Opphav: James Thomson
Kjelde:Alfred: a Masque, II, V
Variant: Rule, Britannia! Britannia, rule the waves:
Britons never will be slaves.
Seinare bruk

Diktet blei tonesett av Thomas Augustine Arne i 1740 og kjend som songen «Rule, Britannia!». Han har fått ei stilling som ein uoffisiell britisk nasjonalsong, særleg knytt til den britiske marinen og i noko mindre grad den britiske hæren.

Stikkord
Storbritannia
styre
makt
skaping
Det britiske imperiet

«Rule, Britannia, rule the waves

Britons never will be slaves.»


«Rule, Britannia, rule the waves

Britons never will be slaves.»   James ThomsonTeke frå nationalarchives.gov.uk og Engelsk Wikiquote, som oppgav Nicholas Mansergh, The Commonwealth Experience (London: Weidenfeld and Nicolson, 1969), p. 256.
Opphavleg tekst:
«As long as we rule India, we are the greatest power in the world. If we lose it, we shall drop straight away to a third-rate Power.»

Informasjon
Opphav: George Curzon

År: 1901

Stikkord
India
Storbritannia
Det britiske imperiet
stormakter
makt
«Så lenge me styrer India, er me den største makta i verda. Om me taper det, kjem me straks til å synka ned til ei tredjegrads makt.»


«Så lenge me styrer India, er me den største makta i verda. Om me taper det, kjem me straks til å synka ned til ei tredjegrads makt.»   George Curzon